Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Eurotrade 21 Kft. (továbbiakban: Eladó) internetes rendelési portál, azaz a hotmeltragaszto.hu weboldalon forgalmazott termékeket megrendelők, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét. Vevő a hotmeltragaszto.hu weboldalon történő megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen rendelési portálon keresztüli vásárlási feltételeket. Az Eurotrade 21 Kft. fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa.


1. A szerződés létrejötte

A rendelési portálon történt megrendelés leadását követően a hotmeltragaszto.hu weboldal üzemszerű működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely minősül a vásárlás visszaigazolásának, illetve a megrendelés sikeres rögzítését és az Eladó felé történt továbbítást nyugtázza.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a hotmeltragaszto.hu weboldalon végrehajtott megrendelést követően az Eurotrade 21 Kft. által telefonon vagy e-mailen történő visszaigazolást követően a megrendelt termékre közötte és az Eurotrade 21 Kft. között szóban kötött adásvételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra.


2. Szállítási feltételek

A hotmeltragaszto.hu weboldalon megtalálható, raktáron lévő termékei szállítási határideje általában 3-5 munkanap, de legfeljebb 16 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt és raktárkészletén lévő terméket kiszállítja, vagy futárszolgálattal elküldi.

A raktárkészleten nem lévő termékekre a kiszállítási idő a cégünk általi beszerzés idejének függvénye, amelyet az Eurotrade 21 Kft. munkatársa minden esetben írásban vagy telefonon egyeztet Vevővel.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a hotmeltragaszto.hu weboldalon megrendelt terméket átvette.

Az Eurotrade 21 Kft. a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát.


3. Árak, fizetési mód és fizetés

A hotmeltragaszto.hu weboldalon a termékek nettó (általános forgalmi adó nélküli) vételára van feltüntetve.

Az Eurotrade 21 Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.

A termékek vételárának kifizetési módját a Vevő a weboldalon történő vásárlás során választja ki.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. Amennyiben Vevő a terméket a kiszállítástól számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket kiszámlázni Vevő részére.

Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolás alapján a banki átutalással fizeti meg a termék és a kiszállítás díját. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg.

Amennyiben a vételár a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem érkezik be Eladó bankszámlájára, úgy jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy megbízottjának.

Cégnév és céges adószám megadása hiányában csak előre utalásos vagy személyes átvétel fizetési mód lehetséges.


4. A jótállás (garancia), szavatosság

Eladó a jótállás (garancia), szavatosság tekintetében az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelete szerint jár el.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semmilyen egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.

Az Eladó nem vállal semmilyen felelősséget, továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.

Az Eladó továbbá nem felel a műszaki hibából eredő működési zavarokért.

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Elállási jog

A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben:

  • termék már nincsen gyári állapotban (pl.: szennyezett szórópisztoly)
  • ragasztó- és tömítőanyagok gyári csomagolása megbontásra került

Vevő az elállási jog gyakorlása miatt visszaküldendő ragasztó- és/vagy tömítőanyagok esetében a téli időszakban köteles gondoskodni az esetleges fagyáskár bekövetkezésének elkerüléséről. Fagyás miatt bekövetkező anyagi kárért ebben az esetben Vevőt terheli a felelősség.

A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal (email, postai levél, fax) gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket minden esetben a Vevő viseli.

A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például kinyomó hegy). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Eladó követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.


Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy az Eurotrade 21 Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

Eurotrade 21 Kft.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Sereg u. 1-5.

Telefon: 06-22/329-841

Fax: 06-22/329-842

E-mail: ragasztas@eurotrade21.hu

Weboldal: https://ragasztastechnika.com/

Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően nyolc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles öt évig megőrizni.

Az Eladó az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon hétfő-csütörtök között 8:00-16:00 óra, pénteken 8:00-13:00 óra között fogadja.


Egyéb jogérvéyesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére Vevő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Fejér Megyei Békéltető Testület elérhetősége

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.


Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Az Eurotrade 21 Kft. egyéni magatartáskódexet nem alkalmaz.

Jelen Üzletszabályzat 2020 május 08.-tól érvényes visszavonásig.